Jump to Navigation

Chráněné bydlení

Sociální služba Chráněné bydlení:

Chráněné bydlení  je pobytová sociální služba poskytovaná  osobám s  mentálním či kombinovaným (s přidružením též tělesné nebo smyslové vady), kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují ošetřovatelskou nebo sociálně-terapeutickou pomoc (nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení), jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, terénními službami nebo jinými službami sociální péče. Služba probíhá v přirozeném prostředí, uživatelé služby bydlí v nájemním bytu, který je součástí běžné zástavby a čerpají ostatní služby z běžných zdrojů.

 

Poslání

Posláním poskytované služby je podporovat uživatele v takovém způsobu života, který je považován za běžný a umožnit jim plnohodnotně žít v prostředí většinové společnosti.

 

Cíle – Chráněného bydlení

1.      Strategickým cílem služby chráněného bydlení je příprava uživatelů této služby na samostatný život v bytech v běžné společnosti s podporou terénních sociálních služeb např. osobní asistence nebo podpory samostatného bydlení

2.      Dlouhodobým cílem je inkluze uživatelů do majoritní společnosti.

3.      Krátkodobým cílem služby je dosáhnout u uživatele co největší míry soběstačnosti v životních potřebách a dovednostech, dosáhnout seberealizace v majoritní společnosti při využívání běžných zdrojů, udržet, či umožnit a zajistit dle schopností možnost pracovního zařazení na volném trhu práce.

 

Cílová skupina:

·        Osoby ve věku od 17 let s mentálním handicapem nebo mentálním handicapem s přidruženým kombinovaným postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a jímž není možné zajistit tuto podporu prostřednictvím rodiny nebo pomoci terénních služeb.

·        Věková struktura okruhu osob od 17  do 50 let.

 

 

Chráněné bydlení je služba pobytová a zajišťuje tyto základní činnosti

 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné,vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,  

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Provozní doba poskytované služby: služba se poskytuje nepřetržitě

 

Úhrada za poskytované služby: od 1.1.2023

Stravování:                                              205,- Kč/den (z toho oběd 110,-Kč)

Ubytování:                                              250,- Kč/den

Péče:                                                       120,- Kč/den

Kapacita:   4 uživatelé

 

Působnost: od 20.9.2021 - změna místa poskytování:

Karolíny Světlé 193, Dolní Poustevna, 407 80

 

Kontakt:

Jiřina Helthová:

Mob. +420775600020

e-mail: HelthovaJ@seznam.cz

 Page | by Dr. Radut