Jump to Navigation

Osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba, kterou vymezuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb., poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

 

Poslání:

Posláním osobní asistence je umožnit dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným duševním postižením a seniorům dělat za podpory osobních asistentů ty činnosti, které by mohli dělat sami, kdyby postižení neměli, podobně jako jejich vrstevníci, a to v jejich domácím nebo jiném běžném prostředí.

 

Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení  nezvládl.

Cíle a principy služby:

·        Hlavním cílem této služby  je podpora  aktivního zapojení uživatele do běžné společnosti. S uživatelem sjednáváme podporu v těchto okruzích

                     jak se dokážu/nedokážu postarat sám o sebe

          jak se umím/neumím postarat o svoji domácnost 

          jak  umím nebo neumím komunikovat s venkovním světem a jak do něho patřím. 

·        Zvýšení  možnosti seberealizace lidí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence.

·        Přijímání rozmanitosti jako neodmyslitelné složky naší práce i života obecně.

·        Poskytování služby v  prostředí přirozeném pro uživatele.

·        Přistupování k uživateli služby partnersky a s respektem.

·        Při plánování služby vycházíme z individuálních přání a potřeb uživatele.

·        Používáme otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.

·        Vytváříme dobré pracovní prostředí a jednáme mezi sebou s respektem a úctou.

 

Cílová skupina:

Osoby s chronickým onemocněním,osoby s kombinovaným postižením,osoby s mentálním postižením,osoby se zdravotním postižením a senioři.

 

Věková struktura  - bez věkového omezení.

 

Provozní doba poskytované služby:

Po – Ne:  7:00 – 19:00 hod - kapacita 3

               19:00 - 7:00 - kapacita 1

Poskytování bez časového omezení.

 

 

Osobní asistence je terénní sociální služba a její asistenti poskytuje podporu při těchto základních činnostech:

·        zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

·        osobní hygieně

·        zajištění stravy

·        zajištění chodu domácnosti

·        výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

·        zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

·        uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úhrada za poskytované služby:

Uživatel:   120,- Kč/hod

Cena oběda:   110,- Kč

 

Okamžitá kapacita 3 klienti

 

Místo poskytování:terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Rumburk a spádových obcí a na území města Šluknov a spádových obcí

 

Kontakt:

Jiřina Helthová

Mob: 775600020

e-mail: HelthovaJ@seznam.cz

 

Adresa:

Vilémov 39, 407 80 Vilémov

 

 Page | by Dr. Radut