Jump to Navigation

Podporované bydlení

Poslání služby:
Posláním služby podpora samostatného bydlení je umožnit lidem s mentálním postižením nebo s kombinovaným postižením žít samostatný život ve vlastním bytě.
Popis služby a místo poskytování služby:
Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v bytech uživatelů ve Vilémově a v Dolní Poustevně. Uživatelům pomáháme při zajištění chodu domácnosti, s úklidem, se stravováním, se zajištěním nákupu, hospodařením s penězi. Pomáháme uživatelům získat návyky, které souvisejí se zařazením do pracovního procesu i do života společnosti. Doprovázíme uživatele k lékaři, na úřady či na zájmové aktivity ve volném čase. Podporujeme kontakty s rodinou i podporu partnerských vztahů.
 
Cíle služby:
Podpora uživatele ve všech oblastech, které potřebuje zvládnout, aby mohl žít samostatně ve svém vlastním bytě.
Podpora uživatele při zvládání rizikových situací.
 
Principy služby:
Respekt k individualitě – respektování osobnosti uživatelů
Podpora samostatnosti
Práva na přiměřené riziko, rozhodování o vlastním životě a zodpovědnosti za svůj život
Vytváření a upevňování sociálních návyků, potřebných k začlenění do života v běžné společnosti;
 
Při poskytování služby klademe zejména důraz na:
respekt k soukromí 
individuální přístup –službu poskytujeme tak, aby vycházela z potřeb jednotlivých uživatelů 
důstojnost
dodržování základních lidských práv a svobod 
hledání možností k rozvoji samostatnosti i rozhodování o vlastním životě 
Informace pro zájemce o poskytování služby: 
Službu využívají uživatelé, kteří se přestěhovali do bytů ve Vilémově nebo v Dolní Poustevně (uzavřeli nájemní smlouvu), dosáhli větší míry samostatnosti a nepotřebují nepřetržitou přítomnost asistenta. 
Zájemci o službu jsou poskytnuty základní informace o poskytované službě, cílové skupině uživatelů a kritériích pro přijetí do služby. Se zájemcem se projednají jeho požadavky, očekávání a cíle, které by, vzhledem k jeho možnostem a schopnostem, bylo možné realizovat prostřednictvím služby podporované bydlení.
Jednání probíhá v kanceláři sídla organizace ve Vilémově u Šluknova, č.p. 39. nebo na jiném místě dle přání zájemce. V kanceláři jsou veškeré žádosti shromažďovány a evidovány. 
Služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby - podpora samostatného bydlení.
 
Druh služby: Podporované bydlení
Kapacita:  Okamžitá 3
Místo poskytování: terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Rumburk a spádových obcí a na území města Šluknov a spádových obcí
Čas a cena: 120 Kč/hod.
Cena oběda:  110,- Kč
Věkové rozhraní: 18-80let
 
Po-Pá: 8:00-18:00 a dále v jiných časech dle předchozí dohody.
 
So-Ne: 10:00-20:00   
 

 

 

 Page | by Dr. Radut